Algemene voorwaarden
Ga naar:
Extra:
Deze overeenkomst is een juridische overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van Afbeeldingen die via Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij worden afgenomen.
Definities
Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij: Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij is een bedrijf met als onderdeel het vervaardigen en vermarkten van stockfoto's en is gevestigd te Dronten, postbus 167, 8250 AD,  
Gebruiker: De Gebruiker zoals die genoemd wordt in deze overeenkomst is een
natuurlijk persoon of een rechtspersoon. In het geval van een natuurlijk persoon wordt er vanuit gegaan dat deze persoon de enige Gebruiker is, met als gevolg dat hij/zij de enige persoon is waarop de Gebruikersovereenkomst betrekking heeft. Als de Gebruiker een rechtspersoon is dan gelden de voorwaarden voor alle leden, personeelsleden, of anderszins aan de rechtspersoon gelieerde personen. Al deze mensen worden geacht op de hoogte zijn van de regels in deze licentieovereenkomst als zij gebruik maken van een Afbeelding die door Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij is aangeboden.
Afbeelding: Een Afbeelding is een product dat aangeboden wordt op de site van Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij.
De Afbeelding kan door de Gebruiker gekocht worden. De Afbeelding is het origineel zoals dat door de Gebruiker van Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij gekocht wordt. Een Afbeelding kan een foto zijn, maar eventueel ook een illustratie. Voor alle Afbeeldingen die door de Gebruiker gekocht worden geldt onderstaande licentieovereenkomt.
1. Totstandkoming overeenkomst
Door Afbeeldingen te kopen bij Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij gaat de Gebruiker akkoord met onderstaande voorwaarden. Op het moment dat een Gebruiker een Afbeelding kooptt, wordt hij geacht geheel op de hoogte te zijn van de voorwaarden die verbonden zijn aan het gebruik van de Afbeeldingen. Op het moment van het kopen van een Afbeelding is er sprake van een overeenkomst tussen Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij en Gebruiker.
2. Eigendomsrecht
Voor alle Afbeeldingen die via de site Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij worden aangeboden geldt dat het copyright en de eigendomsrechten berusten bij Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij en bij de fotograaf die de Afbeeldingen heeft geleverd.
Voor alle Afbeeldingen die door de Gebruiker worden afgenomen geldt dat er sprake is van niet-exclusief gebruiksrecht voor die Afbeelding.
De Gebruiker kan nooit aanspraak maken op welke vorm van eigendom dan ook als er een Afbeelding gebruikt is die verkregen is via Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij, tenzij Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij expliciet schriftelijk toestemming gegeven heeft. In dat geval vervalt deze overeenkomst en zal er een nieuwe overeenkomst worden gemaakt waarin de eigendomsoverdracht is geregeld.
3. Gebruiksrecht
De Gebruiker heeft het recht om de Afbeelding niet-exclusief te gebruiken in een schriftelijke of digitale uitgave.
3.1 De Gebruiker heeft het recht om 1 backup te maken voor eigen gebruik.
3.2 Afbeeldingen die bewaard worden zonder dat daar voor betaald wordt zijn onrechtmatig en mogen nooit gebruikt worden. Uitzonderingen daarop zijn:
het maken van een proef voor eigen gebruik
het maken van een proef voor een opdrachtgever
3.3 Afbeeldingen mogen nooit aan derden worden overgedragen. Het is de Gebruiker wel toegestaan de Afbeelding in opdracht van een derde partij te gebruiken. Hierbij dient in acht genomen te worden dat de derde partij geen aanspraak kan maken op de Afbeelding, nog op andere Afbeeldingen die door de Gebruiker zijn verworven.
3.4 De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor het correct gebruik van de Afbeelding en vrijwaart Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij voor het onrechtmatig gebruik van de Afbeeldingen door de derde partij.
3.5 De Gebruiker is gerechtigd het beeld te bewerken of te modificeren, daarbij dient altijd in acht genomen te worden dat er geen sprake mag zijn van verminking of misvorming van de oorspronkelijke Afbeelding. Met name daar waar het portretrecht in het geding is, dient de Gebruiker grote zorgvuldigheid in acht te nemen.
3.6 De Gebruiker verplicht zich om bij iedere Afbeelding die gepubliceerd worden op een adequate manier de bron Foto-Diana te vermelden. De vermelding dient of in een colofon of direct bij de Afbeelding te worden vermeld: © Foto-Diana
4. Beperkingen voor de Gebruiker
De Gebruiker die Afbeelding van Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij afneemt is in het gebruik van de Afbeelding aan de volgende voorwaarden gehouden.
4.1 De Gebruiker mag de Afbeelding alleen kopiëren voor eigen gebruik.
4.2 De Gebruiker mag de Afbeelding niet reproduceren voor commerciële doeleinden. De Gebruiker is er van op de hoogte dat het onrechtmatig gebruik van Afbeeldingen voor commercieel gebruik onherroepelijk zal leiden tot een juridische procedure en dat alle kosten die voor deze procedure gemaakt worden op de Gebruiker zullen worden verhaald.
Onder commercieel gebruik wordt verstaan het gebruik van Afbeeldingen voor reclamecampagnes, billboards, ansichtkaarten, agenda's of allerlei andere zaken waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit een commercieel doel dient.
Indien Gebruiker een afbeelding voor commercieel gebruik wil afnemen vervalt deze overeenkomst en zal er per geval een aparte overeenkomst worden gemaakt waarin het commercieel gebruik van de afbeelding geregeld is.
De Gebruiker of elke derde die een foto openbaar maakt voor commerciële doeleinden is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij en de fotograaf (of alleen Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij) zijn (is) verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.
4.3 De Gebruiker mag in geen geval de Afbeelding zoals die is afgenomen in zijn geheel aanbieden aan meer dan 20 personen. Het gaat hier om het integraal gebruik op internet, een intranet, in een bestand of op een CD-rom, met als doel dat meerdere mensen gebruik kunnen maken van de Afbeelding. Als de Afbeelding op een netwerk wordt geplaatst mag dat alleen op een netwerk dat onder supervisie van de Gebruiker staat.
4.4 Het is de Gebruiker UITDRUKKELIJK VERBODEN de Afbeelding gebruiken in een beledigende, pornografische, amorele of godslasterende situatie.
De Gebruiker zal Afbeeldingen in geen geval verbinden aan personen goederen of eenheden op een dusdanige manier dat de persoon, het goed of de eenheid in diskrediet gebracht kan worden. Hieronder vallen ook suggestieve voorstellingen van zaken.
4.5 Het is de Gebruiker niet toegestaan om Afbeeldingen op een website te gebruiken in een hogere resolutie dan 72 DPI en/of de beelden in een downloadbaar formaat ter beschikking te stellen aan anderen.
4.6 De overeenkomst geeft de Gebruiker het recht om de Afbeelding te gebruiken en eventueel delen van de Afbeelding te gebruiken. De Gebruiker mag de Afbeelding echter niet zo bewerken dat er een verkeerde voorstelling van zaken kan ontstaan op het gebied van tastbare of ontastbare eigendomsrechten.
Als gevolg hiervan is de Gebruiker altijd verantwoordelijk voor veranderingen, uitsnedes of andere vormen die hij aan de Afbeelding geeft in relatie tot rechten die nog bij derden kunnen liggen. Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij aanvaardt op geen enkel manier aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruik van een Afbeelding en zal altijd de aansprakelijkheid bij de Gebruiker claimen.
4.7 De Afbeeldingen die door de Gebruiker verkregen worden via Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij zijn alleen voor redactioneel gebruik. De Gebruiker of elke derde die een foto openbaar maakt voor commerciële doeleinden is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen. Indien er sprake is van commercieel gebruik zal er een aparte overeenkomst gemaakt worden en vervallen de prijzen die gelden voor het rechtenvrije redactionele gebruik.
4.8 In geval van twijfel kan de Gebruiker contact opnemen met Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij op het hier in de overeenkomst genoemde adres.
4.9 Het is Gebruiker niet toegestaan enig recht uit een met Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij een overdracht van de gehele onderneming.
5. Levering, garantie en beperking aansprakelijkheid.
5.1 Na betaling van de licentie vergoeding (zie artikel 8) zal de Afbeelding ter beschikking worden gesteld aan de Gebruiker.
5.2 Indien Gebruiker een ander formaat van de Afbeelding wenst dan het formaat dat op de site Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij wordt aangeboden, kan aan Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij een verzoek worden gericht tot de levering van de Afbeelding in dat formaat. Alle rechten en plichten die onderdeel zijn van deze overeenkomst blijven dan onverkort gelden. Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij zal Gebruiker voor de levering van de Afbeelding in het afwijkende formaat schriftelijk (of per email) op de hoogte stellen van de prijs van de afbeelding. Pas na een schriftelijk akkoord van Gebruiker op de prijs zal Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij tot levering overgaan.
5.3 Indien door aantoonbaar toedoen van Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij de Afbeelding niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet zal Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij de Afbeelding kosteloos nogmaals aan de Gebruiker ter beschikking stellen.
5.4 Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor elke schade die aan de Afbeelding is ontstaan tijdens het verwerken van de Afbeelding of schade die is ontstaan door onvolkomenheden in de computer of het computernetwerk van de Gebruiker.
5.5 De Gebruiker kan in geen geval Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij of de fotograaf aansprakelijk stellen voor eventuele onvolkomenheden in het toekennen van trefwoorden of andere labels aan de Afbeeldingen.
5.6 Alleen schriftelijke klachten over de kwaliteit van Afbeelding zullen door Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij in behandeling worden genomen. De klacht moet met redenen omkleed binnen 30 dagen na aanschaf van de Afbeelding in het bezit van Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij zijn.
5.7 Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij aanvaardt geen restitutie van betalingen, voorzover deze gedaan zijn ter verkrijging van het gebruiksrecht op één of meerdere Afbeelding(en), ongeacht of de Gebruiker de Afbeelding(en) daadwerkelijk heeft gebruikt.
5.8 Indien Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij aan de Gebruiker niet binnen 14 dagen de afgesproken dienst kan leveren dan zal Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij de licentieovereenkomst ontbinden en de door Gebruiker betaalde som restitueren.
5.9 Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij wijst uitdrukkelijk eventuele inkoop- of andere voorwaarden die door Gebruiker worden gehanteerd van de hand.
6. Vrijwaring
De Gebruiker vrijwaart Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij en de fotograaf tegen alle claims die direct of indirect het gevolg kunnen zijn van het gebruik van Afbeeldingen. Iedere claim die Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij ontvangt zal als een claim tegen de Gebruiker worden beschouwd en in geval van een terechte claim zal de Gebruiker alle gemaakte kosten aan Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij vergoeden.
7. Duur van de overeenkomst
7.1 De licentie is geldig gedurende het volledige gebruik van de Afbeelding door de Gebruiker.
Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang te ontbinden in het geval dat de Gebruiker zich niet houdt aan de in deze overeenkomst beschreven voorwaarden, of als Gebruiker om andere redenen in gebreke blijft.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden verplicht de Gebruiker zich hierbij dat alle vermenigvuldigingen van de Afbeeldingen, zowel op hard-copy als op iedere mogelijke digitale drager onmiddellijk vernietigd worden.
7.2 Indien opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie,wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
8. Betaling
Tenzij de betalingsvoorwaarden expliciet en schriftelijk anders overeengekomen zijn gaat de Gebruiker er mee akkoord de verschuldigde som te betalen voordat de Afbeelding gebruikt gaat worden volgens de voorwaarden van deze overeenkomst.
De verschuldigde som per Afbeelding zal altijd in beeld gebracht zijn bij de Afbeelding op het moment dat de Gebruiker tot aanschaf overgaat. Alle bedragen die genoemd worden zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
9. Overmacht
Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij garandeert altijd een maximale performance van de site. In geval van overmacht zal door Gebruiker geen beroep gedaan kunnen worden op rechten die aan deze overeenkomst ontleend kunnen worden. Onder overmacht wordt onder andere de volgende zaken verstaan: noodtoestanden (zoals extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag), stroomstoring, kabelbreuk, uitval van het netwerk van Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij of het netwerk van derden of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij bij de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is.
10. Boetebeding
10.1 Niet voldoen aan de artikelen 3 en 4 levert een overtreding op waarvoor een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete is verschuldigd ad € 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro) per dag per overtreding te betalen aan Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij.
10.2 Voorgenoemde tast niet het recht van Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij aan krachtens de wet een eis tot schadevergoeding in te dienen, tot het vorderen van een verbod, tot nakoming van deze overeenkomst dan wel tot ontbinding daarvan, alles met kosten en rente.
11. Geschillen
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil ontstaat over de tussen de Gebruiker en Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij. Gebruiker en Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij in een geschil verwikkeld raken zal in eerste instantie gepoogd worden dit in de minne te schikken.
Indien partijen er niet zelf uitkomen zal een Mediator die voor beide partijen aanvaardbaar is worden aangesteld. Indien Mediation niet tot een bevredigende oplossing leidt zal door een van de partijen een procedure aangespannen worden bij de rechtbank te Amsterdam, die dan bij uitsluiting gerechtigd zal zijn kennis te nemen van het geschil.

Gebruikersovereenkomst Foto-Diana / De Digitale Uitgeverij
Bankjes
Bestellen
Contact
Copyright
Detail
Deuren
Dieren
Divers
Gebouwen
Home
Natuur
Prijzen
info@foto-diana.nl